Privacy policy

Met deze verklaring willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Asteria Group, met hoofdzetel in België te Gullegem, Westlaan 2 en met ondernemingsnummer 0428.014.379 (hierna “wij”).
Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze verklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u vragen hierover, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via: marketing@asteriagroup.eu
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van uw specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen, of kunnen wij zaken met u doen als u een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken kunnen de volgende zijn:


Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website


Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.
 
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:


U een (online) formulier invult uitgegeven door Asteria Group.
U deelneemt aan een evenement (beurs) of actie georganiseerd door Asteria Group.
U zich inschrijft op een nieuwsbrief van Asteria Group.
U deelneemt aan enquêtes uitgegeven door Asteria Group.


Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtsreeks van u verkrijgen of via derde partijen.
Als we dat doen, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.
 
Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou zijn.
Indien u niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen.
 
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
Bovendien doen wij een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, studiebureaus, marketing bureaus, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.
Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.
 
Waar verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land waar onze dienstverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen. Heeft u vragen hierover, kunt u contact opnemen via marketing@asteriagroup.eu.
 
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Over welke rechten beschikt u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.


Uw persoonsgegevens inzien?
U heeft altijd het recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens.
Om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan ons op volgende wijze:


per email: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk naar volgend postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem


Uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?
U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Om deze rechten uit te oefenen kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen:


per email: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk naar volgend postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem


Verzet tegen verwerking of toestemming intrekken?
U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 

per email: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk naar volgend postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem


Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. We willen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen of klachten?
Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:


per email: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk naar volgend postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Snelle service
Topkwaliteit
Duurzaamheid
Human Touch
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Asteria Group gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten